Izbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov. Pouk neobveznih izbirnih predmetov se bo v šolskem letu 2023/2024 izvajal za učence od 4. do 6. razreda in sicer drugi tuj jezik (nemščina), šport in umetnost.

Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. Znanje izbirnih predmetov se ne preverja na nacionalnem preverjanju znanja. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih. Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji jeziki dve uri tedensko.

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec:

  • 7., 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši;
  • 4. – 9. razreda izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov.

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto, vendar bomo izvajali le tiste izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. O izbiri boste obveščeni do konca šolskega leta.

Opise izbirnih predmetov si lahko ogledate v publikaciji:

IZBIRNI PREDMETI 2023_2024

Prijavnice dobite v svojih spletnih učilnicah ali pri razrednikih.

Vloga za oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov

Related Images: