Poklicno usmerjanje

 POKLICNO USMERJANJE – 9. RAZRED

  • SEPTEMBER – predstavitev pomembnih informacij glede postopka vpisa na roditeljskem sestanku.
  • OKTOBER – predstavitev postopka vpisa, srednješolskih programov vsem učencem 9. razredov.
  • NOVEMBER – organiziranje in priprava dogodka “poklicne tržnice” z naslovom Pred izbiro poklica, kjer učenci iz prve roke dobijo informacije o srednjih šolah, pogojih, omejitvah, itd. Izpolnjevanje vprašalnika Kam in kako.
  • DECEMBER – individualni razgovori z učenci; izpolnjevanje elektronskega vprašalnika o poklicni poti.
  • JANUAR – individualni razgovori s starši in učenci.
  • FEBRUAR – usmerjanje na informativna dneva.
  • MAREC – prijave na preizkuse posebnih nadarjenosti, po potrebi dodatno svetovanje učencem.
  • APRIL – oddaja prijav v 1. letnik SŠ; objava številčnega stanja prijav.
  • MAJ – objava omejite vpisa in po potrebi dodatno svetovanje.

ROKOVNIK VPISA V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

Rokovnik vpisa v srednje šole


VPIS V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE

AKTUALNO

NOVO: Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa.

10075_Okrožnica v zvezi z novimi merili za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa

Vpis v srednje šole za šolsko leto 2020/2021

20. 1. 2020 je izšel Razpis za vpis v srednje šole!

Dostopen je na naslednji povezavi: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

TOČKE

Spodnje meje izbirnega postopka na šolah z omejitvijo vpisa (dostopne konec meseca maja)

KALKULATOR TOČK

Se nahaja na tej povezavi.


ŠTIPENDIJE

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE

www.sklad-kadri.si

ZAKON O ŠTIPENDIRANJU

(Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6571 

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

Štipendije so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.

(npr. poklici kot so kamnosek, mehatronik operater, elektrikar, slaščičar, mizar,…)

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

Državne štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganja višje izobrazbene ravni upravičencev ter vzpostavljanju enakih možnosti za izobraževanje. Dodeljujejo jih pristojni centri za socialno delo.

ZOISOVE ŠTIPENDIJE

Razpis izide navadno konec meseca junija za prihodnje šolsko leto.

Pogoji: Za dodelitev Zoisove štipendije morajo vlagatelji poleg izpolnjevanja splošnih pogojev izkazati ustrezen izjemni dosežek IN ustrezen šolski ali študijskih uspeh.

***Dijaki

Zoisovo štipendijo lahko pridobi dijak, ki je dosegel izjemni dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti IN ustrezno povprečno oceno.

Dijaki 1. letnika neposredno ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo morajo izkazati povprečno oceno najmanj 4.70. Za izračun povprečne ocene se upoštevajo vse ocene 9. razreda osnovne šole.

Posamezni pogoji so podrobneje opredeljeni v zakonu, pravilniku in so povzeti tudi v javnem razpisu – glej spletno stran Zoisove štipendije.


UPORABNE SPLETNE STRANI

Related Images: